Business Mediator

Mediation

Mediation

Zakelijke geschillen vragen om zakelijke oplossingen. Juridische procedures duren vaak lang. Als er een wil is om tot een oplossing te komen, zou mediation sneller en effectiever kunnen werken dan een gewone juridische procedure.
Read more
Mediator

Mediator

Bij mediation lost u samen met de andere partij een geschil op met hulp van een onafhankelijke mediator. Die mediator helpt door het proces zodanig te begeleiden dat de kans groter is dat er een oplossing komt.
Read more
Law & More B.V.

Law & More B.V.

Law & More kan u helpen bij mediation. Law & More is gevestigd in Eindhoven en Amsterdam. Het betreft een landelijk werkend advocatenkantoor met veel ervaring op het gebied van zakelijke geschillen.
Read more
Voorbeelden

Voorbeelden

Voorbeelden van zaken waarbij mediation een rol kan spelen: geschillen over contracten, dienstbetrekking, samenwerking, bedrijfsovername en opvolging.
Read more
Uw Mediator

Uw Mediator

Law & More kan zorgen voor een onafhankelijke mediator. Deze begeleidt het hele mediationproces.


Read more
Ook Advies

Ook Advies

Law & More kent alle mogelijkheden van conflictbeslechting. Wilt u advies of mediation iets voor u zou kunnen betekenen, vraag het aan ons.
Read more

Procedure

Mediation start met het door alle partijen (inclusief de mediator) ondertekenen van een mediationovereenkomst.

Vervolgens worden mediationgesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken van ongeveer 1 – 2 uur. De mediator treedt hierbij op als procesbegeleider. In de gesprekken kunnen alle voor het conflict relevante aspecten aan de orde komen. Van alle gesprekken worden door de mediator verslagen gemaakt.

Na het bereiken van een oplossing worden de gemaakte afspraken neergelegd in een door een mediator op te stellen bindende Vaststellingsovereenkomst.

Mediationovereenkomst

In de mediationovereenkomst onderschrijven alle partijen
(de bij het geschil betrokken partijen en de mediator) het juridische kader van de mediation:

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator

De mediator heeft geen belang bij een bepaalde oplossing. De bij het conflict betrokken partijen zijn gelijkwaardige cliënten.


Read more
Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Bij mediation lost u samen met de andere partij een geschil op met hulp van een onafhankelijke mediator. Die mediator helpt door het proces zodanig te begeleiden dat de kans groter is dat er een oplossing komt.
Read more
Vrijwilligheid

Vrijwilligheid

De deelneming aan de mediation is vrijwillig. Elke bij het geschil betrokken partij heeft het recht elk moment en zonder opgaaf van redenen met de mediation te stoppen.


Read more
Vergoeding mediator

Vergoeding mediator

De mediator ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden in het kader van de mediation.Read more
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op de opdracht voor mediation zijn de algemene voorwaarden van Law & More van toepassing zoals gepubliceerd op deze website.


Read more
Afsluiting door middel van een vaststellingsovereenkomst

Afsluiting door middel van een vaststellingsovereenkomst

Bij succesvolle afronding van een mediation worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bindende overeenkomst, de zogenaamde vaststellingsovereenkomst.
Read more

Law & More Advocaten

Deze website is een initiatief van Law & More (lawandmore.nl), een landelijk werkend advocatenkantoor. Law & More is aangesloten bij LCS, een netwerk van op ondernemingen gerichte advocaten met kantoren in Amsterdam, Eindhoven, Brussel en Valencia.

Algemene Voorwaarden Law & More B.V.

1. Law & More B.V., gevestigd te Eindhoven, (hierna “Law & More”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met het doel de beoefening van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene inkoopwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law & More. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4. Law & More voert opdrachten uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten en verplicht zich, conform deze regels, tot geheimhouding van de van cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie.

5. Indien in verband met de aan Law & More opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Law & More vooraf overleggen met de cliënt. Law & More is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Law & More is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,–. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Law & More gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. De cliënt vrijwaart Law & More ten aanzien van aanspraken van derden voor zover verband houdend met de opdracht.

7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Law & More een honorarium (vermeerderd met BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Law & More is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.

8. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 30 dagen na factuurdatum bij Law & More te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft, dan is Law & More verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dergelijke meldingen worden niet aan cliënt bekendgemaakt.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Law & More is onderworpen aan het Nederlands recht.

11. De rechter in Oost-Brabant is bevoegd in geval een geschil wordt voorgelegd, met dien verstande dat Law & More bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

12. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Law & More kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

13. Declaraties van Law & More worden per e-mail of per gewone post aan cliënt verzonden en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen door Law & More te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. Law & More is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de cliënt declaraties niet tijdig betaalt is Law & More gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Law & More B.V.

klantenvertellen.nl icon

Met haar ondernemingsrechtelijke en fiscale achtergrond, combineert Law & More de know how van een groot corporate en fiscaal kantoor met de aandacht en maatwerkservice die u verwacht van een boetiek kantoor. Wij zijn internationaal met betrekking tot de scope en de aard van onze diensten en we werken voor een range van geavanceerde lokale en internationale cliënten, van vennootschappen en instellingen tot individuen.

Law & More heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Klantentevredenheid staat centraal. Daarom meten wij de klantentevredenheid via advocaatscore.nl. Hier vindt u de reviews van onze cliënten.

klantenvertellen.nl icon

Met haar ondernemingsrechtelijke en fiscale achtergrond, combineert Law & More de know how van een groot corporate en fiscaal kantoor met de aandacht en maatwerkservice die u verwacht van een boetiek kantoor. Wij zijn internationaal met betrekking tot de scope en de aard van onze diensten en we werken voor een range van geavanceerde lokale en internationale cliënten, van vennootschappen en instellingen tot individuen.

Law & More heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Klantentevredenheid staat centraal. Daarom meten wij de klantentevredenheid via advocaatscore.nl. Hier vindt u de reviews van onze cliënten.

Wat cliënten over ons zeggen

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Business Mediator